Betingelser fra d. 1. januar 2024

§1 GENERELT

 1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer foretaget af Brems & Co. ApS – med CVR-nummer 38244728.
 2. Betingelserne udgør sammen med tilbud, evt. databehandleraftale, ordrebekræftelse og andre skriftlige aftaler afgivet af Brems & Co., det samlede aftalegrundlag om Brems & Co. salg og levering af serviceydelser og produkter til Køber.
 3. Ændringer og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis Brems & Co. og Køber har aftalt dem skriftligt.

§2 TILBUD, ORDRE OG ACCEPT

 1. Kun skriftlige tilbud og aftaler/referater er bindende.
 2. Tilbud er gældende 14 dage efter den dato, at tilbuddet er dateret eller afgivet, medmindre andet fremgår af tilbuddet.
 3. Et køb er endeligt, når Køberen skriftligt har accepteret tilbuddet. Herefter kan aftalen ikke annulleres, ændres eller udsættes af Køberen uden skriftlig accept fra Brems & Co., og da kun mod betaling af påløbne omkostninger jf. betingelserne i §10.
 4. Såfremt Køber er af den opfattelse, at oplysningerne i en modtagen ordrebekræftelse eller vilkårene i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er i strid med den indgåede aftale, skal Køber straks skriftligt reklamere herover.
 5. Køber skal udpege én kontaktperson (ansat hos Køber), som er ansvarlig for samarbejdet.
 6. Såfremt kontaktpersonen ikke har mandat til at godkende tilbud, ordre og leverancer, er det Købers ansvar at udpege en separat person (ansat hos Køber) med dette mandat. Brems & Co. er ikke ansvarlig for, at Købers accept er foretaget med det rigtige mandat.

§3 PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

 1. Alle priser er ekskl. moms.
 2. Kørsel i forbindelse med udførelsen af aftalen refunderes af Køber til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten, medmindre andet er aftalt skriftligt.
 3. Transporttid i forbindelse med udførelsen af aftalen faktureres med 50% af timeprisen på den/de pågældende konsulent/er per påbegyndt ½ time, medmindre andet er aftalt skriftligt.
 4. Betalingsfrist er 14 dage netto.
 5. Ved for sen betaling debiterer Brems & Co. 2% per påbegyndt måned i renter.
 6. Ved manglende betaling trods påkrav herom er Brems & Co. berettiget til uden varsel at fratage Køber brugsretten til det leverede produkt.
 7. Medmindre andet er skriftligt aftalt, betales leverancen over to rater: Rate 1 (50% af aftalens pris) betales af Køber ved accept af aftalen. Rate 2 (50% af aftalens pris) betales af Køber ved endelig leverance (se definition på endelig leverance i §5 stk. 1).

§4 FORTROLIGHED

 1. Køber skal i det omfang, at det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne, give Brems & Co. adgang til personoplysninger. De nærmere vilkår for afgivelse og håndtering af personoplysninger er beskrevet i vores Privatlivs- og Cookiepolitik.
 2. Alle medarbejdere i Brems & Co. er kontraktligt underlagt tavshedspligt, således at ikke offentlige tilgængelige oplysninger, afgivet i forbindelse med Købers projekt, ikke videreformidles til udenforstående tredjeparter uden skriftlig accept fra Køber.
 3. Samarbejdet forpligter ligeledes Køber til, at ikke-offentlige tilgængelige oplysninger om Brems & Co., som Køber måtte komme i besiddelse af, ikke videreformidles til udenforstående tredjeparter uden skriftlig accept fra Brems & Co.

§5 LEVERINGSTID OG LEVERING

 1. Levering finder sted til den med Køber aftalte tid, medmindre det nævnte forbehold i pkt. 4 gør sig gældende.
 2. Såfremt der ikke er aftalt en leveringstid, finder levering sted, når Brems & Co. arbejde er færdigt.
 3. Leveringsdato er kun gældende i det omfang, at Køber lever op til sine aftalte leverancer, og at Køber er tilgængelig til besvarelse af afklaringer. Såfremt en forsinkelse skyldes Købers manglende leverance eller tilgængelighed, vil Brems & Co. informere om en ny leveringsdato efter, at Købers leverance er leveret eller har besvaret en afklaring. Det bemærkes, at det må forventes, at en leveringsdato forsinkes mere end det dobbelte af forsinkelsen for Købers leverance eller besvarelse af afklaring.
 4. Efter endelig leverance af produktet eller ydelsen har Brems & Co. ikke længere ansvaret for vedligeholdelse af det leverede produkter og ydelser, medmindre andet er aftalt.
 5. Efter endelig leverance af produktet og ydelser er Brems & Co. ikke ansvarlig for at udbedre fejl eller mangler som del af den oprindelige leverance. 
 6. Køber har 14 dage efter produktet er lagt live til at reklamere over fejl, afvigelser eller mangler. Herefter betragtes produktet som endelig leveret.
 7. Ved udbedring af større fejl, afvigelser eller mangler, som Brems & Co. ikke med rimelighed er skyld i eller kunne have undgået, vil Kunden blive faktureret efter aftalt timepris.
 8. Såfremt Køber med rimelighed kunne gøre Brems & Co. opmærksom på en fejl, mangel eller afvigelse i god tid inden en leverance, og Køber ikke har gjort dette, og har den manglende handling betydning for omfanget af udbedringen, vil Kunden blive faktureret efter aftalt timepris.

§6 EJENDOMSRET

 1. Når hele aftalens pris er betalt, overgår alle rettigheder over slutproduktet til Køber, medmindre andet er aftalt. 
 2. Ejendoms- og brugsretten over råmateriale, som ikke en del af slutproduktet, tilgår ikke Køber, med mindre andet er aftalt.
 3. Køber kan til enhver tid få udleveret data og materiale, som køber har rettigheder til og som Brems & Co. ligger inde med, ved skriftlig henvendelse til Brems & Co. Der kan gå op til 30 dage før udlevering, da data og materiale skal overdrages på fornuftig og forsvarlig vis. Brems & Co. er ikke forpligtet til at beholde data og materiale efter endelig leverance.
 4. Køber garanterer at al tekst, grafik, billeder, design, varemærker eller andet indhold overdraget til Brems & Co. til brug i produktet, er ejet af Køber, eller at Køber har tilladelse fra rette ejer til at anvende det.

§7 SUPPORT

 1. Support foregår i hverdage via e-mail og telefon, inden for tidsrummet 8.30 – 16.30, og besvares så vidt muligt inden for 24 timer udenfor ferieperioder. Medmindre andet er aftalt, vil Køber blive faktureret efter aftalt timepris.

§8 FORCE MAJEURE

 1. Medmindre Brems & Co. har kunnet undgå en følge eller have afværget den, hæfter Brems & Co. ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse af aftalen som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, beslaglæggelse, brand, tyveri, usædvanlige naturforhold, pandemi/epidemi eller lignende.

§9 ANSVAR

 1. Brems & Co. sørger for, at leverancen i øvrigt udføres i overensstemmelse med det aftalte. Herudover sikrer Brems & Co., at leverancen er udført efter bedste evne for at opfylde Købers behov inden for budget og tidsramme, som Brems & Co. har forstået behovet og beskrevet det i tilbuddet.
 2. Brems & Co. påtager sig ikke ansvar for fejl eller mangler, der er opstået på grund af forkert eller mangelfuld betjening, hændelige begivenheder, ændringer i tredjeparters software og API’er eller andre lignende forhold.
 3. Brems & Co. er ikke ansvarlig for tab af fortjeneste, tab af produktion, mistet omsætning, forventede besparelser, tab eller forurening af data samt indirekte tab eller følgeskader.
 4. Brems & Co. har desuden ikke produktansvar udenfor reglerne i produktansvarsloven.
 5. Brems & Co. er ikke ansvarlig for tab og skader, som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til Brems & Co. samt Brems & Co. leverandørers servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer.
 6. Brems & Co. er ikke ansvarlig for nedbrud eller påvirkning af oplysninger på hjemmesiden som følge af force majeure begivenheder herunder herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, beslaglæggelse, brand, tyveri, usædvanlige naturforhold, pandemi/epidemi eller lignende.
 7. Brems & Co. samlede totale ansvar overfor Køber er begrænset til et beløb svarende til kontraktens samlede pålydende.
 8. Brems & Co. er ikke ansvarlig for, at det leverede produkt opfylder lovgivning eller standarder, medmindre andet er aftalt.

§10 LUKNING AF KONTI, BEGRÆNSNING AF TILGANG ELLER UDELUKKELSE AF ANNONCEPLATFORME

Brems & Co. ApS kan ikke gøres ansvarlige for afviste annoncer, lukkede eller begrænsede annoncekonti eller andre relaterede konti eller aktiver, udelukkelse, hacking, misbrug etc. ved annoncering på de valgte medier (fx Facebook, Google Ads og LinkedIn).

Det er til enhver tid kundens eget ansvar at overholde annoncepolitikker på de individuelle annonceplatforme. Brems & Co. ApS tager kun ansvar for udformning og opsætning af enkelte annoncer og ikke følgevirkninger af nedlukninger, blokeringer eller anden udelukkelse af annoncenetværkene.

§11 TILBUD, ”FASTPRIS”-AFTALER OG MÅNEDSPRIS

Ved ændring af indhold i eller omfang af opgaven og dens størrelse, eller hvis kunde har tilbageholdt information om mængden af opgaver eller tillægger nye opgaver til aftalen, har Brems & Co. ApS ret til at ændre prisen for ydelsen.

Det er ikke muligt at pause løbende aftaler. Brems & Co. forbeholder sig til enhver tid retten til at fakturere den fulde opsigelsesperioden ud, fx. løbende måned + 30 dage ved ønske om pause på “fastpris-“, måneds-, retaineraftaler og lign.

§12 OPSIGELSESVILKÅR

 1. Der gælder følgende opsigelsesvilkår på Brems & Co. forskellige ydelser.
 2. Vores online marketing-samarbejder kan opsiges med løbende måned + 1 måneds varsel.
 3. Vores udviklingsprojekter kan ikke opsiges, når dette er accepteret og igangværende, medmindre begge parter ønsker at opsige samarbejdet. I dette tilfælde vil Kunden blive faktureret for den medgåede tid på det fælles opsigelsestidspunkt.
 4. Vores løbende vedligehold- og optimeringsarbejde på udviklingsprojekter kan opsiges fra dag til dag, men hvor der fortsat afregnes for igangværende og afsluttede opgaver, der endnu ikke er faktureret.

§13 GÆLDENDE LOV OG VÆRNETING

 1. Aftalen er i alle henseender underlagt dansk ret.
 2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, skal afgøres ved en dansk domstol i den retskreds, hvor Brems & Co. hovedkontor er beliggende.